ACTE NECESARE IN CAZUL PRESCHIMBARII PERMISULUI DE CONDUCERE 

-actul  de identitate  (carte de identitate,buletin de identitate  sau carte de identitate provizorie, in original si copie );
-cerere pentru eliberarea permisului de conducere, completata de catre solicitant lizibil, cu majuscule ;

-in cazul furtului se prezinta si dovada reclamarii furtului la organele de politie in original si copie.

-permisul de conducere care trebuie  preschimbat si copie;
-chitanta de plata reprezentand contravaloarea permisului de conducere -68 RON - CEC;
-fisa medicala(original+copie) pentru conducatorii auto,  eliberata de catre o unitate sanitara autorizata in acest scop

Precizare :in cazul pierderii/furtului permisului de conducere, daca nu se prezinta fisa medicala , valabilitatea administrativa a duplicatului va fi pana la data valabilitatii administrative a permisului pierdut/furat. 

 

ACTE NECESARE IN CAZUL PRESCHIMBARII PERMISULUI DE CONDUCERE (model al Uniunii Europene) motivate de schimbarea domiciliului titularului in acelasi judet -  fara eliberarea unui nou document

-actul  de identitate  (carte de identitate,buletin de identitate  sau carte de identitate provizorie, in original si copie );
-cerere pentru eliberarea permisului de conducere, completata de catre solicitant cu scris de mana, cu majuscule , folosind pix cu cerneala de culoare albastra ;

 

ACTE NECESARE PRESCHIMBARII P.C. EMISE DE ALTE STATE

 

(1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii depun personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor , următoarele documente:
 
 -  Cerere de preschimbare a p.c. străin, din care să rezulte explicit, pentru ce categorii/subcategorii corespondente celor româneşti, se solicită preschimbarea;

-  Permisul de conducere străin, valabil, în original şi copie, precum şi traducerea legalizată în limba română a acestuia, cu excepţia p.c. din R. Moldova;

-  Documentul de identitate a solicitantului, în original şi copie

-  paşaportul şi permisul de şedere temporală sau permanentă în     România, în cazul cetăţenilor străini;

-  paşaportul, cartea de identitate provizorie, B.I. sau C.I. pentru     cetăţenii români + copie color;

-  Fişa deţinătorului permisului de conducere, care să aibă ataşată o fotografie color 3x4cm/4x5cm, dactilografiată, semnată de titular;

-  Fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală, încheiată cu concluzia „APT CONDUCĂTOR AUTO” cu precizarea categoriei pentru care solicitantul este apt + copie xerox;

-  Certificat de cazier judiciar cu menţiunea PRESCHIMBAREA P.C., cu valabilitate de 6 luni de la data primirii;

-  Declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu are rezidenţa normală pe teritoriul altui stat membru, că nu mai posedă un alt permis de conducere naţional românesc ori eliberat de autorităţile unui alt stat sau un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea ori furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi în vederea eliberării unui nou document, precum şi faptul că nu a luat şi nu i-a fost adusă la cunoştinţă anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea  sau restricţionarea exercitării acestui drept;

-  Dovada achitării taxelor aferente preschimbării permisului de conducere     (la CEC – 68 RON);

-  Două copii color a permisului de conducere străin;

-  Un dosar plic.

 
(2) Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României, situaţie în care fişa deţinătorului va avea ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm de data recentă;
 

(3) Precizari suplimentare pentru permisele de conducere emise de R.P.China , statul Israel , Republica Africa de Sud.

Solicitarea privind verificarea autenticitatii permiselor de conducere precum si verificarea valabilitatii categoriilor acestora, se efectuaza de catre titularul permisului de conducere strain care solicita preschimbarea acestuia cu un document similar romanesc.

 

a) pentru R.P. China :autenticitatea si valabilitatea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale R.P.Chineze , se certifica prin traducere legalizata de catre un notar public din R.P. Chineza. Documentele se autentifica legalizat de catre Directia Consulara a Ministerului Afacerilor Externe al R.P.Chineze si apoi supralegalizat de catre Ambasada Romaniei in China.

b) pentru statul Israel : in situatia permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale statului Israel , confirmarea autenticitatii si valabilitatii permiselor de conducere se obtine de la Ministerul Transporturilor - Serviciul de inmatriculare din Israel ,potrivit comunicarii Ambasadei Israel - Sectia Consulara , atasata in copie .

c) pentru Republica Africa de Sud : in cazul permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale Republicii Africa de Sud , confirmarea autenticitatii si valabilitatii permiselor de conducere se obtine de la biroul regional al Departamentului de Drumuri si Transporturi al Republicii Africa de Sud. O copie a comunicarii Ambasadei acestui stat la Bucuresti , inclusiv detalii bancare pentru plata taxei, este atasata prezentei.

Cererea pentru verificarea autenticitatii si valabilitatii permisului de conducere sud-african presupune:

- scrisoare semnata de catre titular pentru confirmarea valabilitatii permisului de conducere , mentionand totodata adresa unde aceasta confirmare trebuie trimisa;

- copie a actului de identitate;

- copia permisului de conducere;

- plata taxei de 72 Rand;